Nominatiedossier UNESCO

Kids bij Fort Uitermeer

Om de voordracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te effectueren vraagt het Werelderfgoed Commissie om een nominatiedossier inclusief een managementplan.

Nominatiedossier

Een nominatiedossier bestaat uit een zorgvuldige beschrijving van het toekomstige werelderfgoed. Dit deel van het nominatiedossier is een statisch document en vormt de basis van de inschrijving in het Werelderfgoedregister. Het dossier bevat de verantwoording waarom het betreffende erfgoed wereldwijd uniek is en daarmee een plek op de werelderfgoedlijst verdiend. De uniciteit van het erfgoed wordt vastgelegd in de Statement of Outstanding Universal Value. Het dossier bevat verder de exacte begrenzing van het toekomstige werelderfgoed. Ook wordt de mate van authenticiteit en integriteit van het erfgoed beschreven, waarmee wordt aangetoond dat het erfgoed voldoende compleet is en dat het systeem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog herkenbaar en beleefbaar is. Vanwege de omvang en complexiteit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam is in het najaar van 2015 advies gevraagd aan ICOMOS. Dit advies wordt meegenomen bij het opstellen van het Nominatiedossier.

Managementplan

In het managementplan staat hoe de instandhouding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is geregeld. Het managementplan is een dynamisch document dat elke tien jaar wordt herzien. Het managementplan bestaat uit drie pijlers: beschermen, ontwikkelen en uitdragen. Het managementplan beschrijft op welke manier partijen richting geven aan de drie pijlers, waarbij de bescherming van de Outstanding Universal Value centraal staat. Het gaat ook over het ontwikkelen van het levend landschap op een ‘UNESCO-proof’ manier.

Organisatiestructuur

Een belangrijk onderdeel van het management plan is de beschrijving van organisatiestructuur en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Daarnaast komt de planologische bescherming, de wijze van beheer en de monitoring van het erfgoed aan de orde. Tot slot bevat het managementplan opgaven waar de komende periode aan gewerkt gaat worden inclusief een implementatiestrategie. De input voor het managementplan is in sessies met de overheden, eigenaren, exploitanten en andere belanghebbenden opgehaald.

Koepel

Omdat de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam wordt ingediend wordt een zogenaamd ‘koepel’ managementplan opgesteld. Deze koepel legt de verbinding tussen het reeds bestaande managementplan van de Stelling van Amsterdam met die van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.